flowplane.next

Syntax

fpp = flowplane.next(fpp)

Get the next flow plane on the flow plane list.

Returns:

fpp - flow plane pointer

Arguments:

fpp - flow plane pointer