flowplane.vertex.proppant.mconc

Syntax

f = flowplane.vertex.proppant.mconc(fpvp)

Get the mass concentration of proppant of a flow plane vertex.

Returns:

f - mass concentration

Arguments:

fpvp - flow plane vertex pointer