flowplane.vertex.id

Syntax

i = flowplane.vertex.id(fpvp)

Get the flowplane vertex ID number.

Returns:i - ID number
Arguments:fpvp - flow plane vertex pointer